ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту соціального захисту  населення Херсонської обласної державної адміністрації

від 11.10.2016 № 150

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Херсонський центр по нарахуванню та здійсненню

соціальних виплат

1. Херсонський центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат (далі - Центр) є державною установою і підпорядковується Департаменту соціального захисту населення Херсонської обласної державної адміністрації.

2. Центр у своїй діяльності  керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реалізації програм соціального захисту населення, а також цим Положенням.

3. Головними завданнями Центру є:

3.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального   захисту та обслуговування населення, надання соціальної допомоги  громадянам, які потребують підтримки з боку держави.

3.2. Підготовка документів на виплату всіх видів соціальної допомоги, житлових субсидій у готівковій формі на придбання твердого і рідкого пічного палива та скрапленого газу, компенсаційних виплат інвалідам, виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших грошових виплат (далі - соціальна допомога, інші грошові виплати).

3.3. Здійснення контролю за правильністю призначення, перерахунку, нарахування і виплати всіх видів соціальної допомоги, інших грошових виплат.

3.4. Здійснення державного нагляду за правильністю призначення (перерахунку) та виплати пенсій і цільової грошової допомоги органами  Пенсійного фонду України.

3.5. Упровадження в органах праці та соціального захисту населення області уніфікованих комп'ютерних технологій, підтримка функціонування їх апаратно-програмних засобів у складі єдиної відомчої інформаційної системи, підтримка єдиного інформаційного і телекомунікаційного середовища з питань надання всіх видів соціальної допомоги, інших грошових виплат, організація збору, опрацювання, систематизації інформації про пільгові категорії громадян. Підтримка та зберігання електронної інформації в актуальному стані.

3.6. Здійснення моніторингу даних єдиної відомчої інформаційної системи з метою відстеження фінансових операцій щодо здійснення  соціальних виплат; аналіз та оцінка тенденцій у співвідношеннях показників виплат соціальної допомоги та факторами соціального рівня життя, а також  розробка та впровадження соціально направлених рекомендацій стосовно  функціонування цієї системи та її супроводу.

4. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Здійснює вхідний облік та контроль документів з питань призначення   соціальної допомоги, інших грошових виплат, які надходять від органів праці та соціального захисту населення, підприємств, організацій та установ.

4.2. Перевіряє правильність визначення органами праці та соціального захисту населення області права на призначення соціальної допомоги, інших видів грошових виплат. Забезпечує у тижневий термін оформлення виплатних документів та їх відправку на виплату відповідно до узгоджених графіків.

4.3. Проводить перевірку правильності призначення (перерахунку) та виплати пенсій і цільової грошової допомоги органами Пенсійного фонду України.

4.4. Забезпечує своєчасний розгляд усних та письмових звернень громадян з віднесених до його компетенції питань, здійснює їх аналіз, уживає заходів щодо усунення причин, що їх породжують.

4.5. Готує та передає органам праці та соціального захисту населення документи з питань виплати соціальної допомоги, інших грошових виплат через державні підприємства зв'язку та установи банків.

4.6. Разом з органами праці та соціального захисту населення області та під керівництвом Департаменту соціального захисту населення Херсонської обласної  державної адміністрації:

- щорічно проводить інвентаризацію особових справ і рахунків одержувачів соціальної допомоги, інших грошових виплат;    

- уживає заходів до попередження і погашення сум переплат і недоплат соціальної допомоги, інших грошових виплат.

4.7. Упроваджує прогресивні форми організації праці, розробляє і здійснює заходи щодо підвищення її продуктивності, поліпшення якості і скорочення термінів обробки документів.

4.8. Упроваджує і супроводжує у органах праці та соціального захисту населення області уніфіковані комп'ютерні технології обробки документації  одержувачів грошової допомоги, соціального моніторингу, інтегрованої аналітичної обробки інформації з питань соціального захисту населення,  забезпечує підготовку та надання методичних рекомендацій з цих питань.

4.9. Проводить перерахунки розмірів грошової допомоги, у тому числі у зв'язку з індексацією, забезпечує своєчасну підготовку бухгалтерської та   статистичної звітності з використанням уніфікованих програмних засобів.

4.10. Підтримує за допомогою уніфікованих програмних засобів в актуальному стані бази даних одержувачів соціальної допомоги, інших грошових виплат за категоріями та одержувачів пільг.

4.11. Здійснює за допомогою уніфікованих програмних засобів облік інвалідів, які потребують протезування, професійної та соціальної реабілітації, санаторно-курортного лікування, забезпечення спеціальним автотранспортом, а також облік дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, яким необхідна рання соціальна реабілітація.

4.12. Здійснює методичне забезпечення діяльності органів праці та соціального захисту населення у регіоні щодо впровадження та експлуатації уніфікованих комп'ютерних технологій обробки інформації з питань надання соціальної допомоги,  інших грошових виплат, навчання працівників управлінь.

4.13. На підставі аналізу баз даних одержувачів соціальної допомоги, інших грошових виплат у встановлені терміни подає Департаменту соціального захисту населення Херсонської обласної державної адміністрації відповідну звітність, а також вносить пропозиції щодо поглиблення адресності соціального захисту громадян.

4.14. Організовує роботи з установлення загальносистемного прикладного програмного забезпечення.

5. Центр очолює директор, який призначається та звільняється з посади директором Департаменту соціального захисту населення Херсонської обласної держної адміністрації за погодженням обласної державної адміністрації.

6. Директор Центру:

6.1. Забезпечує виконання завдань, покладених на Центр, здійснює керівництво роботою Центру і в установленому законом порядку несе персональну відповідальність за його діяльність.

6.2. Діє від імені Центру і представляє його в усіх підприємствах, установах і організаціях без довіреності, відкриває у банках розрахункові та інші рахунки.

6.3. У встановленому законом порядку несе відповідальність за збереження майна Центру, ефективне і цільове використання засобів комп'ютерної та офісної техніки Центру.

6.4. У межах своєї компетенції видає накази, затверджує положення про структурні підрозділи Центру, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників, заохочує і накладає стягнення на них згідно з чинним законодавством.

6.5. Здійснює заходи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, поліпшення умов праці і побуту, підвищення кваліфікації працівників Центру.

6.6. Затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку.

7. Центр утримується за рахунок коштів обласного бюджету.

8. Умови оплати праці працівників Центру визначаються Кабінетом Міністрів України.

9. Доходи (прибутки) Центру використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Положенням.

10. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Центру, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

11. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) здійснюється передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

12. Штатний розпис та кошторис Центру затверджує директор Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228                  (зі змінами).

13. Центр є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного  Герба України із своїм найменуванням, штампи та інші реквізити, а також печатки, штампи відділів з їх найменуванням.

14. Реорганізація та ліквідація Центру проводиться в установленому законодавством порядку.

13. Херсонський центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат є правонаступником Херсонського центру по нарахуванню та виплаті пенсій і допомог, до якого переходять усі його права та обов'язки.